404

404

PAGE NOT FOUND

Unfortunately the page you are looking for is not available.

Back to Home

Chỉ có ở Fukushima

Sazae-do
Di tích lịch sử

Sazae-do

<p>Được nhắc tới trong cuốn Michelin Green Guide Sazae-do l&agrave; một ng&ocirc;i ch&ugrave;a Phật gi&aacute;o được x&acirc;y dựng v&agrave;o năm 1796. Kiến tr&uacute;c của n&oacute; c&oacute; h&igrave;nh dạng tương tự như vỏ của một chiếc mũ kh&ocirc;ng v&agrave;nh c&oacute; hai đầu nhọn (tiếng Nhật l&agrave; &lsquo;sazae&rsquo;) do đ&oacute; c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; &lsquo;Sazae-do&rsquo;. B&ecirc;n trong ng&ocirc;i đền c&oacute; một con dốc xoắn k&eacute;p, vốn sẽ khiến du kh&aacute;ch đến cầu nguyện kh&ocirc;ng gặp mặt những người đi ngược chiều lại. Hệ thống một chiều n&agrave;y khiến Sazae-do trở n&ecirc;n v&ocirc; c&ugrave;ng độc đ&aacute;o.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/2%283%29.jpg" /></p><p>Năm 1995, địa danh n&agrave;y được chỉ định l&agrave; T&agrave;i sản Văn h&oacute;a bậc Quốc gia, v&agrave; v&agrave;o năm ngo&aacute;i, ng&ocirc;i ch&ugrave;a đ&atilde; được liệt k&ecirc; trong cuốn Michelin Green Guide (1 sao, địa điểm th&uacute; vị để gh&eacute; thăm).</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/7%283%29.jpg" /></p><h3><strong>Li&ecirc;n kết hữu &iacute;ch</strong></h3><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/mt-iimoriyama/4">N&uacute;i Iimoriyama</a></p>

Thành Tsuruga
Di tích lịch sử

Thành Tsuruga

<p>L&acirc;u đ&agrave;i Tsurugajo cho ph&eacute;p du kh&aacute;ch c&oacute; cơ hội trải nghiệm lịch sử, thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; truyền thống bằng cả năm gi&aacute;c quan.</p><p>Mặc d&ugrave; hầu hết được phục chế, những bức tường đ&aacute; của c&ocirc;ng vi&ecirc;n xung quanh vẫn c&ograve;n nguy&ecirc;n vẹn như ban đầu.</p><p>Năm 2010, lần đầu ti&ecirc;n kể từ khi được kh&ocirc;i phục lại từ năm 1965, l&acirc;u đ&agrave;i đ&atilde; trải qua qu&aacute; tr&igrave;nh phục hồi d&aacute;ng vẻ b&ecirc;n ngo&agrave;i. Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave;o năm 2011, những m&aacute;i ng&oacute;i đỏ tương tự m&agrave; Byakkotai đ&atilde; nh&igrave;n thấy (trong suốt Chiến tranh Boshin v&agrave; những ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng của Mạc phủ Tokugawa) giờ đ&acirc;y mọi người đ&atilde; c&oacute; thể ngắm nh&igrave;n ch&uacute;ng.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/22-01_DSC2548.jpg" /></p><p>L&acirc;u đ&agrave;i n&agrave;y l&agrave; một trong những th&agrave;nh tr&igrave; cuối c&ugrave;ng của samurai vẫn trung th&agrave;nh với Mạc phủ v&agrave; ng&agrave;y nay trở th&agrave;nh biểu tượng của l&ograve;ng dũng cảm v&agrave; l&ograve;ng trung th&agrave;nh.</p><p>Trong bảo t&agrave;ng của t&ograve;a l&acirc;u đ&agrave;i, những thanh kiếm v&agrave; &aacute;o gi&aacute;p của c&aacute;c l&atilde;nh ch&uacute;a qua nhiều thế hệ được trưng b&agrave;y. Du kh&aacute;ch c&oacute; thể xem một video s&acirc;n khấu sống động như thật m&ocirc; tả về lịch sử vĩ đại của Aizu.</p><p>Ngo&agrave;i bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; lịch sử xung quanh Tsurugajo, du kh&aacute;ch cũng c&oacute; thể cảm nhận được những đổi thay đ&atilde; xảy ra trong suốt bề d&agrave;y lịch sử nhờ v&agrave;o c&aacute;c th&ocirc;ng tin hấp dẫn m&agrave; bảo t&agrave;ng cung cấp về c&aacute;c bức tường của l&acirc;u đ&agrave;i.</p><p>Thật th&uacute; vị khi quan s&aacute;t kĩ Aizu từ tầng năm, giống như một l&atilde;nh ch&uacute;a phong kiến ​​đang chi&ecirc;m ngưỡng l&atilde;nh địa của anh ấy, địa điểm qua s&aacute;t n&agrave;y cho ph&eacute;p du kh&aacute;ch c&oacute; được g&oacute;c nh&igrave;n to&agrave;n cảnh của N&uacute;i Bandai v&agrave; N&uacute;i Iimoriyama.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/04_MG_3635.jpg" /></p><p>L&acirc;u đ&agrave;i cũng l&agrave; một địa điểm kh&ocirc;ng thể bỏ qua v&agrave;o m&ugrave;a xu&acirc;n khi c&oacute; khoảng 1.000 c&acirc;y anh đ&agrave;o nở rộ mang lại một m&agrave;n tr&igrave;nh diễn tuyệt đẹp trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n của to&agrave; l&acirc;u đ&agrave;i.</p><p>Khi bạn đang trong t&acirc;m thế nghỉ ngơi, h&atilde;y gh&eacute; thăm Ph&ograve;ng Tr&agrave; Rinkaku để thưởng thức tr&agrave; xanh matcha mới được chuẩn bị. Nh&agrave; tr&agrave; n&agrave;y trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n của Tsurugajo đ&oacute;ng một vai tr&ograve; quan trọng trong việc truyền b&aacute; nghệ thuật truyền thống tr&agrave; đạo v&agrave; n&oacute; đ&atilde; bị ph&aacute; hủy trong Thời kỳ Phục hưng Meiji, tr&agrave; đạo như được biết đến ở Nhật Bản c&oacute; thể đ&atilde; biến mất.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/11_MG_9141.jpg" /></p><p>L&acirc;u đ&agrave;i Tsurugajo thực sự l&agrave; một nơi m&agrave; du kh&aacute;ch ng&agrave;y nay c&oacute; thể lội ngược d&ograve;ng về qu&aacute; khứ v&agrave; đắm m&igrave;nh trong lịch sử.</p><h3><strong>Li&ecirc;n kết hữu &iacute;ch</strong></h3><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/aizu-painted-candle-festival/63">Lễ Hội Nến Aizu</a></p><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/aizu-festival/205">Lễ Hội Aizu</a></p><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/relaxing-tea-ceremony-at-tsurugajo-castle/89">Tr&agrave; đạo thư gi&atilde;n tại l&acirc;u đ&agrave;i Tsurugajo</a></p><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/kimono-experience-in-aizu-wakamatsu-city/102">Trải nghiệm Kimono ở Th&agrave;nh phố Aizu-Wakamatsu</a></p>

Núi Azuma-Kofuji
Hoạt động ngoài trời

Núi Azuma-Kofuji

<p>H&agrave;ng năm v&agrave;o m&ugrave;a xu&acirc;n, mỗi khi lớp tuyết d&agrave;y tr&ecirc;n n&uacute;i tan đi đều để lại h&igrave;nh dạng của một ch&uacute; thỏ trắng khổng lồ b&ecirc;n sườn N&uacute;i Azuma-Kofuji. Ch&uacute; thỏ l&agrave;m bằng tuyết n&agrave;y được gọi l&agrave; &ldquo;thỏ hạt giống&rdquo; v&agrave; n&oacute; b&aacute;o hiệu cho người d&acirc;n ở Fukushima rằng m&ugrave;a chăn nu&ocirc;i đ&atilde; đến. Nếu bạn đến thăm v&ugrave;ng n&agrave;y v&agrave;o m&ugrave;a xu&acirc;n, bạn sẽ may mắn bắt gặp h&igrave;nh ảnh ch&uacute; thỏ đang gieo hạt n&agrave;y; nhưng bất kỳ khi n&agrave;o bạn quyết định gh&eacute; thăm N&uacute;i Azuma-Kofuji, bạn sẽ lu&ocirc;n c&oacute; thể ngắm nh&igrave;n vẻ đẹp tr&agrave;n đầy cảm hứng của quan cảnh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n nơi đ&acirc;y.</p><p>N&uacute;i Azuma-Kofuji&nbsp;vốn dĩ l&agrave; một ngọn n&uacute;i lửa đang hoạt động. Vẻ ngo&agrave;i của ngọn n&uacute;i n&agrave;y c&oacute; n&eacute;t c&acirc;n xứng đầy l&ocirc;i cuốn, tựa như một chiếc n&oacute;n mềm mại. Ch&iacute;nh v&igrave; những đặc điểm kinh điển n&agrave;y m&agrave; n&oacute; được đặt t&ecirc;n l&agrave; Kofuji, hay Fuji nhỏ, theo ngọn n&uacute;i biểu tượng của Nhật Bản.&nbsp;</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/1%2816%29.jpg" /></p><p>V&Igrave; l&agrave; v&ugrave;ng đất của n&uacute;i lửa, khu vực xung quanh n&uacute;i c&oacute; rất nhiều suối nước n&oacute;ng v&agrave; l&agrave; một điểm du lịch nổi tiếng cho những ai muốn t&igrave;m kiếm sự thư gi&atilde;n. N&oacute; cũng l&agrave; một điểm đến tuyệt vời cho những người quyết định l&aacute;i xe qua khu vực n&agrave;y bởi Bandai-Azuma Skyline t&igrave;nh cờ nằm ngay dưới ch&acirc;n miệng n&uacute;i lửa của N&uacute;i Azuma-Kofuji. Chỉ cần một chuyến đi bộ ngắn để l&ecirc;n được đến miệng n&uacute;i lửa v&agrave; c&ograve;n rất nhiều con đường m&ograve;n tuyệt vời kh&aacute;c trong khu vực.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/5%2821%29.jpg" /></p><p>Gần miệng n&uacute;i lửa, dọc theo đường đi, c&oacute; một trạm dừng ch&acirc;n c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; B&atilde;i đỗ xe Jododaira, nơi cung cấp th&ocirc;ng tin, c&aacute;c m&oacute;n ăn nhẹ v&agrave; b&atilde;i đậu xe. Đ&acirc;y l&agrave; nơi ho&agrave;n hảo để nghỉ ngơi v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; một trong nhiều tuyến đường đi bộ ngắn gi&uacute;p thư gi&atilde;n cơ bắp của bạn sau&nbsp; một chuyến đi xe d&agrave;i.&nbsp;</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/4%2816%29.jpg" /></p><p>Đi bộ một v&ograve;ng quanh miệng n&uacute;i lửa N&uacute;i Azuma-Kofuji trong khoảng 40 ph&uacute;t ,nếu gặp may, bạn sẽ được ngắm nh&igrave;n những khung cảnh đẹp tuyệt vời của Th&agrave;nh phố Fukushima, N&uacute;i Bandai, v&agrave; khu vực Urabandai. Nhưng h&atilde;y cẩn thận khi di chuyển bởi v&igrave; mặt đất c&oacute; thể kh&ocirc;ng bằng phẳng v&agrave; thậm ch&iacute; trơn trượt v&agrave;o những ng&agrave;y thời tiết xấu.</p><p>N&uacute;i mở cửa từ m&ugrave;a xu&acirc;n đến m&ugrave;a thu h&agrave;ng năm.</p><h3><strong>Li&ecirc;n kết hữu &iacute;ch</strong></h3><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/bandai-azuma-skyline/189">Bandai-Azuma Skyline</a></p><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/jododaira-visitor-center/201">Jododaira</a></p>

Miharu Takizakura
Cảnh quan tự nhiên

Miharu Takizakura

<p>Miharu l&agrave; một thị trấn nhỏ nằm ở trung t&acirc;m Fukushima. T&ecirc;n của thị trấn c&oacute; nghĩa l&agrave; &ldquo;ba m&ugrave;a xu&acirc;n&rdquo; v&agrave; kh&ocirc;ng kh&oacute; để nhận thấy l&yacute; do m&agrave; nơi n&agrave;y c&oacute; t&ecirc;n như vậy. Vẻ đẹp của m&ugrave;a xu&acirc;n nơi đ&acirc;y dường như nh&acirc;n l&ecirc;n gấp ba khi c&acirc;y anh đ&agrave;o, c&acirc;y mận v&agrave; c&acirc;y đ&agrave;o c&ugrave;ng nhau đơm hoa đua sắc. Trong đ&oacute;, loại c&acirc;y nổi tiếng nhất ở Miharu l&agrave; c&acirc;y hoa anh đ&agrave;o Miharu Takizakura, một Di t&iacute;ch tự nhi&ecirc;n cấp quốc gia.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/5%2810%29.jpg" /></p><p>Đ&atilde; hơn mười thế kỷ, vẻ đẹp của c&acirc;y hoa anh đ&agrave;o Miharu Takizakura nằm ở h&igrave;nh ảnh t&aacute;n c&acirc;y nở rộ lan ra khắp nơi v&agrave; tạo n&ecirc;n một khung cảnh ngoạn mục. Nguồn gốc của c&aacute;i t&ecirc;n Takizakura hay &ldquo;th&aacute;c nước hoa anh đ&agrave;o&rdquo; c&oacute; từ h&igrave;nh ảnh những b&ocirc;ng hoa nở xếp tầng bồng bềnh như th&aacute;c nước đổ. Thậm ch&iacute;, người ta c&ograve;n mệnh danh n&oacute; l&agrave; một trong &ldquo;ba c&acirc;y anh đ&agrave;o đẹp nhất&quot; của Nhật Bản (c&ugrave;ng với c&acirc;y Usuzumizakura ở Gifu v&agrave; Jindaizakura ở tỉnh Yamanashi).</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/4%286%29.jpg" /></p><p>Miharu Takizakura nằm trong một hốc c&acirc;y hoa anh đ&agrave;o gi&uacute;p bảo vệ n&oacute; khỏi c&aacute;c yếu tố t&aacute;c động m&agrave; vẫn c&oacute; khả năng tho&aacute;t nước tốt. C&aacute;c c&agrave;nh nặng của c&acirc;y được đỡ bằng dầm gỗ v&agrave; vẫn giữ được vẻ ngo&agrave;i thanh lịch của n&oacute;. Hoa anh đ&agrave;o Miharu Takizakura bắt đầu nở rộ từ giữa th&aacute;ng Tư. V&agrave;o ban ng&agrave;y, vẻ đẹp bất thường của những t&aacute;n c&acirc;y sẽ cho bạn một cảm gi&aacute;c kh&oacute; diễn tả, để rồi khi đ&ecirc;m xuống, bạn sẽ được ngắm nh&igrave;n một vẻ đẹp gần như l&agrave; &aacute;m ảnh khi tầng tầng lớp lớp t&aacute;n hoa ấy được thắp s&aacute;ng rực rỡ.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/7%285%29.jpg" /></p><p>Ngo&agrave;i c&acirc;y hoa anh đ&agrave;o khổng lồ (với chiều cao hơn 12 m&eacute;t v&agrave; trải rộng từ 18 đến 22 m&eacute;t), khu vực n&agrave;y được thi&ecirc;n nhi&ecirc;n ưu đ&atilde;i với nhiều loại hoa dại kh&aacute;c nhau, bao gồm cả hoa anh đ&agrave;o v&agrave; hoa cải dầu. N&oacute;i đi vẫn phải n&oacute;i lại, Miharu Takizakura mới ch&iacute;nh l&agrave; yếu tố thu h&uacute;t hơn 200.000 lượt du kh&aacute;ch gh&eacute; qua Fukushima h&agrave;ng năm. G&oacute;c nh&igrave;n từ gốc c&acirc;y hoa anh đ&agrave;o được xem l&agrave; đẹp nhất v&agrave; Miharu Takizakura thường được b&igrave;nh chọn l&agrave; hoa anh đ&agrave;o tuyệt vời nhất ở Nhật Bản.</p><h3><strong>Li&ecirc;n kết hữu &iacute;ch</strong></h3><p><a href="https://fukushima.travel/vn/blogs/japans-oldest-waterfall-sakura/5">C&acirc;y Hoa Anh Đ&agrave;o Th&aacute;c Nước Cổ Xưa Nhất Nhật Bản</a></p>

Top