404

404

PAGE NOT FOUND

Unfortunately the page you are looking for is not available.

Back to Home

Chỉ có ở Fukushima

Lễ Hội Tuyết Tadami
Sự kiện

Lễ Hội Tuyết Tadami

<p>C&aacute;c t&aacute;c phẩm đi&ecirc;u khắc tuyết từ lớn đến nhỏ được đặt tại vị tr&iacute; trung t&acirc;m ở lễ hội tuyết địa phương th&uacute; vị n&agrave;y.</p><p>H&atilde;y thử c&aacute;c m&oacute;n ăn địa phương v&agrave; t&igrave;m kiếm c&aacute;c m&oacute;n đồ thủ c&ocirc;ng truyền thống được sản xuất ở địa phương tại Lễ Hội Tuyết Tadami Furusato. Khi m&agrave;n đ&ecirc;m bu&ocirc;ng xuống, bạn sẽ được chi&ecirc;m ngưỡng c&aacute;c t&aacute;c phẩm đi&ecirc;u khắc tuyết được thắp s&aacute;ng đẹp lộng lẫy. Khung cảnh n&agrave;y tr&ocirc;ng c&ograve;n tuyệt vời hơn thế nữa khi được bao quanh bởi &aacute;nh s&aacute;ng của ph&aacute;o hoa trong hai đ&ecirc;m thứ bảy v&agrave; chủ nhật.</p>

Shiramizu Amida-do
Lịch sử & Văn hóa

Shiramizu Amida-do

<p>Shiramizu Amida-do (Hội trường Amitabha) được x&acirc;y dựng v&agrave;o năm 1160 bởi C&ocirc;ng ch&uacute;a Tokuhime của gia tộc Oushu Fujiwara, vốn l&agrave; gia tộc g&acirc;y dựng l&ecirc;n &quot;nền văn h&oacute;a v&agrave;ng&quot; ở Oushu (V&ugrave;ng Tohoku hiện tại). Đ&acirc;y l&agrave; t&ograve;a nh&agrave; duy nhất ở Tỉnh Fukushima được chỉ định l&agrave; b&aacute;u vật quốc gia. B&ecirc;n trong hội trường c&oacute; một bức tượng Amida Nyorai bằng gỗ cũng như một số bức tượng Phật gi&aacute;o kh&aacute;c như Kannon Bosatsu, Seishi Bosatsu, Jikoku Tenno v&agrave; Tamon Tenno.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/5%2818%29.jpg" /></p><p>Khu vườn, c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; Jodo Teien (Jodo, hay &quot;v&ugrave;ng đất thuần khiết&quot;, l&agrave; một thi&ecirc;n đường Phật gi&aacute;o) l&agrave; khu vực mang vẻ đẹp của thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave;o mỗi m&ugrave;a kh&aacute;c nhau. Khung cảnh tại đ&acirc;y đặc biệt ngoạn mục v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; khi hoa sen nở rộ, khiến một nh&agrave; văn nổi tiếng muốn v&iacute; khu vườn với thi&ecirc;n đường thần thoại.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/7%2811%29.jpg" /></p>

Fukushima Minka-en
Lịch sử & Văn hóa

Fukushima Minka-en

<p>C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh truyền thống từ ph&iacute;a bắc Fukushima được x&acirc;y dựng từ giữa thời Edo đến Meiji (1700 - 1912) - gồm c&oacute; nh&agrave; h&agrave;ng, nh&agrave; ri&ecirc;ng, nh&agrave; kho, v&agrave; thậm ch&iacute; l&agrave; một nh&agrave; h&aacute;t - giờ đ&acirc;y đ&atilde; được chuyển đến C&ocirc;ng vi&ecirc;n kiến tr&uacute;c lịch sử th&agrave;nh phố Fukushima, hay c&ograve;n được biết đến với c&aacute;i t&ecirc;n địa phương l&agrave;&lsquo;Minkaen&rsquo;.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/5%286%29.jpg" /></p><p>Tại Minkaen, những to&agrave; nh&agrave; n&agrave;y được phục chế v&agrave; trưng b&agrave;y trước c&ocirc;ng ch&uacute;ng, c&ugrave;ng với một loạt những đồ tạo t&aacute;c v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng cụ được sử dụng trong cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y thời kỳ trước.</p><p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c sự kiện đặc biệt như tr&igrave;nh diễn v&agrave; hướng dẫn l&agrave;m kiếm được tổ chức h&agrave;ng năm để kỷ niệm v&agrave; quảng b&aacute; cho c&aacute;c kỹ thuật v&agrave; nghề thủ c&ocirc;ng truyền thống.</p><h3><strong>Li&ecirc;n kết hữu &iacute;ch</strong></h3><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/azuma-sports-park/185">C&ocirc;ng vi&ecirc;n Thể thao Azuma</a></p><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/shiki-no-sato-village-of-four-seasons/186">Ng&ocirc;i L&agrave;ng Bốn M&ugrave;a</a></p>

Hồ Goshiki-numa
Cảnh quan tự nhiên

Hồ Goshiki-numa

<p>Cụm hồ Goshiki-numa tại Urabandai l&agrave; một cụm năm hồ n&uacute;i lửa nằm dưới ch&acirc;n N&uacute;i Bandai.</p><p>Ngũ Sắc Hồ n&agrave;y được h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave;o đợt phun tr&agrave;o của N&uacute;i Bandai năm 1888; trong thực tế tại đ&acirc;y c&oacute; h&agrave;ng chục hồ kh&aacute;c nhau, nhưng cụm hồ Goshiki-numa l&agrave; cụm nổi tiếng nhất. Nhờ đợt phun tr&agrave;o của n&uacute;i Bandai m&agrave; mỗi hồ lại c&oacute; một th&agrave;nh phần kho&aacute;ng chất kh&aacute;c nhau gi&uacute;p ch&uacute;ng c&oacute; một m&agrave;u sắc độc đ&aacute;o v&agrave; huyền b&iacute; của ri&ecirc;ng m&igrave;nh.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/IMG_5435.JPG" /></p><p>M&agrave;u nước của Ngũ Hồ thậm ch&iacute; c&ograve;n thay đổi quanh năm t&ugrave;y thuộc v&agrave;o thời tiết v&agrave; thời điểm trong ng&agrave;y, vốn l&agrave; một hiện tượng b&iacute; ẩn. Kể từ vụ phun tr&agrave;o năm 1888, c&aacute;c l&ograve;ng hồ ở đ&acirc;y đ&atilde; trở th&agrave;nh một điểm du lịch nổi tiếng. Năm hồ ch&iacute;nh c&oacute; t&ecirc;n gọi lần lượt l&agrave;: Bishamon, Aka, Ao, Benten v&agrave; Midoro. M&agrave;u nước trải rộng theo phổ từ xanh l&aacute; c&acirc;y v&ocirc;i đến ngọc lam v&agrave; xanh topaz. Tại đ&acirc;y, du kh&aacute;ch c&oacute; thể tản bộ ngang qua ngắm nh&igrave;n c&aacute;c phổ m&agrave;u ảo diệu ấy tr&ecirc;n một cung đường tuyệt đẹp dọc qua m&eacute;p hồ với tổng chiều d&agrave;i 3,6 km v&agrave; mất khoảng 70 ph&uacute;t đi bộ.</p><p>Nếu bạn th&iacute;ch ngắm nh&igrave;n năm hồ c&ugrave;ng một l&uacute;c, h&atilde;y đi theo con bộ d&agrave;i bốn km từ Hồ Bishamon (hồ lớn nhất) đến Hồ Hibara gần đ&oacute;. Nơi n&agrave;y sở hữu một tầm nh&igrave;n ho&agrave;n hảo hướng ra cả năm hồ. Ngo&agrave;i ra, nếu kh&ocirc;ng muốn đi bộ đường d&agrave;i, h&atilde;y trải nghiệm ch&egrave;o thuyền tr&ecirc;n hồ Bishamon. Nơi đ&acirc;y sẽ đẹp tuyệt v&agrave;o mỗi m&ugrave;a thu khi mặt hồ xanh thẳm phản chiếu những c&agrave;nh l&aacute; đỏ tr&ecirc;n những t&aacute;n c&acirc;y. V&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, địa phương c&ograve;n cung cấp cả những tour trượt tuyết v&agrave; khi tuyết tan, mặt hồ sẽ kho&aacute;c l&ecirc;n một dải m&agrave;u sắc đặc biệt sống động.</p><p>H&atilde;y gh&eacute; thăm Trung t&acirc;m Du lịch Urabandai, đ&acirc;y l&agrave; một khu du lịch sinh th&aacute;i lớn được trang bị cơ sở vật chất chất lượng cao. Bạn c&oacute; thể t&igrave;m thấy rất nhiều th&ocirc;ng tin tuyệt vời về c&aacute;c tour du lịch cũng như t&igrave;m hiểu về c&aacute;c đặc điểm địa l&yacute;, động vật hoang d&atilde; v&agrave; thậm ch&iacute; lịch sử của khu vực. Đ&acirc;y l&agrave; cơ hội tuyệt vời để t&igrave;m hiểu th&ecirc;m về hệ sinh th&aacute;i Cụm hồ Goshiki-numa.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/2415-033.jpg" /></p>

Top