404

404

PAGE NOT FOUND

Unfortunately the page you are looking for is not available.

Back to Home

Chỉ có ở Fukushima

Công viên Kaiseizan (Kaiseizan Park)
Cảnh quan tự nhiên

Công viên Kaiseizan (Kaiseizan Park)

<p>Th&agrave;nh phố Koriyama Kaiseizan Park l&agrave; biểu tượng cho sự ph&aacute;t triển của Quận Asaka, Th&agrave;nh phố Koriyama với gần 1300 c&acirc;y hoa anh đ&agrave;o sinh trưởng trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n. Nơi đ&acirc;y l&agrave; một trong những điểm đến ngắm hoa anh đ&agrave;o nở tấp nập nhất khi xu&acirc;n đến. Suốt m&ugrave;a hoa anh đ&agrave;o nở, c&aacute;c h&agrave;ng c&acirc;y được thắp s&aacute;ng khi mặt trời lặn. D&ugrave; ng&agrave;y hay đ&ecirc;m, nơi n&agrave;y rất được c&aacute;c du kh&aacute;ch ưa chuộng để tới ngắm hoa anh đ&agrave;o.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/3%2818%29.jpg" /></p><p><img alt="" src="/img/edit/images/10%289%29.jpg" /></p><p><img alt="" src="/img/edit/images/1%2820%29.jpg" /></p>

Thung lũng Sông Natsui
Cảnh quan tự nhiên

Thung lũng Sông Natsui

<p>L&aacute; M&ugrave;a thu Thung lũng S&ocirc;ng Natsui k&eacute;o d&agrave;i 15km dọc theo Tuyến JR Banetsu East. V&agrave;o m&ugrave;a thu, đo&agrave;n t&agrave;u sẽ băng qua thung lũng với tốc độ chậm để h&agrave;nh kh&aacute;ch c&oacute; thể tận hưởng khung cảnh tuyệt vời từ cửa sổ. Khung cảnh tuyệt đẹp của những th&aacute;c nước v&agrave; d&ograve;ng suối trong vắt uốn kh&uacute;c qua những tảng đ&aacute; chắc chắn sẽ rất đ&aacute;ng xem.</p>

Tàn tích của Trường Tiểu học Ukedo ở Thị trấn Namie
Phục hồi sau thảm hoạ & Hồi sinh

Tàn tích của Trường Tiểu học Ukedo ở Thị trấn Namie

<p>T&agrave;n t&iacute;ch Trường tiểu học Ukedo ở Thị trấn Namie (震災遺構浪江町立請戸小学校) nằm ở khu vực ven biển của tỉnh Fukushima.</p><p>Trường tiểu học Ukedo, nằm c&aacute;ch biển 300 m&eacute;t, c&oacute; c&aacute;c lớp học khi trận động đất xảy ra l&uacute;c 2:46 chiều ng&agrave;y 11 th&aacute;ng 3 năm 2011</p><p>V&agrave;i ph&uacute;t sau, cảnh b&aacute;o s&oacute;ng thần được đưa ra cho Ukedo. Nh&acirc;n vi&ecirc;n nh&agrave; trường k&ecirc;u gọi học sinh sơ t&aacute;n ngay lập tức đến n&uacute;i Ohirayama gần đ&oacute;, c&aacute;ch trường khoảng 1,5 km.</p><p><span style="color:#000000"><img alt="" src="/img/edit/images/1%2811%29.jpg" /></span></p><p>Khi s&oacute;ng thần ập đến khoảng 40 ph&uacute;t sau trận động đất, tất cả học sinh v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n đ&atilde; sơ t&aacute;n an to&agrave;n.</p><p>T&ograve;a nh&agrave; trường học đ&atilde; bị thiệt hại nặng nề do trận động đất v&agrave; s&oacute;ng thần, cũng như hầu hết thị trấn Namie, ngay sau đ&oacute; đ&atilde; c&oacute; lệnh sơ t&aacute;n do thảm họa hạt nh&acirc;n (lệnh sơ t&aacute;n cho một số khu vực ở Thị trấn Namie đ&atilde; được dỡ bỏ v&agrave;o ng&agrave;y 31 th&aacute;ng 3 năm 2017) .</p><p><span style="color:#000000"><img alt="" src="/img/edit/images/2%289%29.jpg" /></span></p><p>V&agrave;o năm 2021, phần c&ograve;n lại của t&ograve;a nh&agrave; Trường tiểu học Ukedo mở cửa cho c&ocirc;ng ch&uacute;ng tham quan. Cơ sở vật chất phần lớn vẫn c&ograve;n nguy&ecirc;n vẹn, c&ugrave;ng với c&aacute;c mảnh vỡ, s&agrave;n nh&agrave; v&agrave; trần nh&agrave; bong tr&oacute;c, mảnh vụn đồ vật, đồ đạc bị đổ v&agrave; c&aacute;c vật dụng kh&aacute;c của trường. Du kh&aacute;ch c&oacute; thể thấy mức độ t&agrave;n ph&aacute; do trận động đất v&agrave; s&oacute;ng thần g&acirc;y ra v&agrave; t&igrave;m hiểu về tầm quan trọng của việc chuẩn bị ứng ph&oacute; với thảm họa.</p><p>Ở lối v&agrave;o, bạn c&oacute; thể qu&eacute;t m&atilde; QR bằng điện thoại của m&igrave;nh để truy cập bản dịch tiếng Anh của từng bảng giải th&iacute;ch khi bạn đi qua s&acirc;n trường.</p>

Bảo tàng Tưởng niệm Đại thảm họa Động đất và Hạt nhân Tây Nhật Bản
Phục hồi sau thảm hoạ & Hồi sinh

Bảo tàng Tưởng niệm Đại thảm họa Động đất và Hạt nhân Tây Nhật Bản

<p>Bảo t&agrave;ng Tưởng niệm Đại thảm họa Động đất v&agrave; Hạt nh&acirc;n T&acirc;y Nhật Bản (東日本大震災・原子力災害伝承館, thường chỉ được gọi bằng tiếng Nhật l&agrave; &#39;Denshokan&#39; [伝承館]) nằm ở thị trấn Futaba, thuộc khu vực ven biển của tỉnh Fukushima.</p><p>Th&ocirc;ng qua c&aacute;c buổi triển l&atilde;m, kể chuyện, nghi&ecirc;n cứu v&agrave; trưng b&agrave;y tương t&aacute;c, du kh&aacute;ch c&oacute; thể t&igrave;m hiểu về khu vực n&agrave;y trước, trong v&agrave; sau thảm họa, hiểu s&acirc;u hơn về qu&aacute; tr&igrave;nh hồi sinh của Fukushima v&agrave; việc ngừng hoạt động của Nh&agrave; m&aacute;y điện hạt nh&acirc;n TEPCO Fukushima Daiichi, cũng như lắng nghe những lời chứng thực của cư d&acirc;n.</p><p><span style="color:#000000"><img alt="" src="/img/edit/images/5%2813%29.jpg" /></span></p><p>Bảo t&agrave;ng n&agrave;y cho thấy c&aacute;ch Fukushima đối ph&oacute; với một thảm họa phức tạp v&agrave; chưa từng c&oacute; cũng như những hậu quả đang diễn ra của n&oacute;, đồng thời gửi gắm những b&agrave;i học cho tương lai về tầm quan trọng của việc ngăn ngừa v&agrave; giảm nhẹ thảm họa.</p><p>Bảo t&agrave;ng mở cửa v&agrave;o th&aacute;ng 9 năm 2020 v&agrave; c&oacute; khoảng 200 hiện vật li&ecirc;n quan đến Đại Thảm họa động đất, s&oacute;ng thần v&agrave; hạt nh&acirc;n ở Đ&ocirc;ng Nhật Bản được trưng b&agrave;y thường xuy&ecirc;n.</p><p><span style="color:#000000"><img alt="" src="/img/edit/images/4%288%29.jpg" /></span></p><p>Triển l&atilde;m bao gồm c&aacute;c giải th&iacute;ch bằng cả tiếng Anh v&agrave; tiếng Nhật.</p><p>Nằm gần bảo t&agrave;ng l&agrave; Trung t&acirc;m Trao đổi C&ocirc;ng nghiệp Futaba.</p>

Top