404

404

PAGE NOT FOUND

Unfortunately the page you are looking for is not available.

Back to Home

Chỉ có ở Fukushima

Làng Maezawa Kyokuka
Di tích lịch sử

Làng Maezawa Kyokuka

<p>Tại miền qu&ecirc; Tatewa, một trong số &iacute;t những v&ugrave;ng đồng bằng được bao phủ bởi tuyết d&agrave;y đặc, c&ocirc;ng việc thu hoạch h&aacute;i lượm sản vật tự nhi&ecirc;n v&agrave; canh t&aacute;c trồng trọt tr&ecirc;n nương rẫy vẫn l&agrave; nghề chủ đạo, v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng, những loại h&igrave;nh c&ocirc;ng việc xa nh&agrave; như lợp ng&oacute;i m&aacute;i nh&agrave;, nu&ocirc;i tằm, sản xuất vải lanh, sợi c&oacute;i lại l&agrave; nghề tay tr&aacute;i v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng. Cũng nhờ v&agrave;o những cải tiến của c&ocirc;ng nghệ canh t&aacute;c l&uacute;a v&agrave; c&ocirc;ng nghệ trồng d&acirc;u nu&ocirc;i tằm trong thời đại Taisho, nơi đ&acirc;y đ&atilde; được chuyển đổi sang canh t&aacute;c c&aacute;c c&aacute;nh đồng l&uacute;a v&agrave; ruộng d&acirc;u.</p><p>Những c&acirc;y d&acirc;u gi&agrave; c&ograve;n lại ở v&ugrave;ng Maezawa ch&iacute;nh l&agrave; c&acirc;y được lưu lại những dấu t&iacute;ch lịch sử của địa phương. Do việc canh t&aacute;c n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; nu&ocirc;i gia s&uacute;c li&ecirc;n quan chặt chẽ với nhau, n&ecirc;n từ năm 1965 ngựa đ&atilde; được nu&ocirc;i tại v&ugrave;ng Maezawa.</p><p>L&agrave;ng Maezawa nằm ph&iacute;a sườn dốc thoai thoải thuộc bờ t&acirc;y s&ocirc;ng Tateiwagawa, tựa lưng với một rừng rậm ph&iacute;a T&acirc;y v&agrave; được chia cắt với v&ugrave;ng đất trồng trọt phần ph&iacute;a nam đ&atilde; được khai hoang canh t&aacute;c bởi Maezawa Irisawa.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/3%287%29.jpg" /></p><p>Tại ng&ocirc;i l&agrave;ng, từ đường quốc lộ chạy dọc bờ đ&ocirc;ng s&ocirc;ng Tateiwagawa, băng qua con s&ocirc;ng sẽ c&oacute; một con đường cũ theo hướng đ&ocirc;ng t&acirc;y dẫn đến đền thờ Kashima v&agrave; con đường cũ theo hướng đ&ocirc;ng nam tiếp gi&aacute;p c&aacute;c ng&ocirc;i l&agrave;ng l&acirc;n cận giao nhau. Rất nhiều ng&ocirc;i nh&agrave; nằm dọc con đường được coi l&agrave; trục đường ch&iacute;nh n&agrave;y, đất trồng trọt chia nhỏ theo chu vi như từ xưa tới nay bao quanh cả khu vực. Đất ở v&agrave; đất n&ocirc;ng nghiệp được tạo th&agrave;nh từ đ&aacute; khối, kh&ocirc;ng những thế, nước ngầm trong ngọn n&uacute;i ph&iacute;a t&acirc;y chảy ra trở th&agrave;nh d&ograve;ng nước, v&agrave; chảy men theo dọc con đường cũ hướng đ&ocirc;ng t&acirc;y, nước được chia đến 7nơi. Do v&agrave;i lần bị hỏa hoạn v&agrave; lũ lụt, n&ecirc;n vị tr&iacute; những ng&ocirc;i nh&agrave; trong l&agrave;ng Maezawa đ&atilde; bị thay đổi đ&ocirc;i ch&uacute;t.</p><p>L&agrave;ng Maezawa ng&agrave;y nay tuy đ&atilde; được kh&ocirc;i phục được v&agrave;i năm, nhưng sau trận đại hỏa hoạn xảy ra v&agrave;o năm 1907, n&ecirc;n c&oacute; 4 khu nh&agrave; đ&atilde; bị lửa thi&ecirc;u rụi ho&agrave;n to&agrave;n. Việc x&acirc;y dựng lại 13 ng&ocirc;i v&agrave; x&acirc;y mới 2 ng&ocirc;i nh&agrave; đ&atilde; được 13 thợ mộc l&agrave;nh nghề đến từ Tajima, Nango, Inan v&agrave; Niigata đảm nhiệm. Kiến tr&uacute;c của những ng&ocirc;i đền thờ, đền Maewaza kh&ocirc;ng c&oacute; người chủ tr&igrave; việc tr&ugrave;ng tu c&aacute;c điện thờ ch&iacute;nh Kashima v&agrave; Yakushido đ&atilde; dần trở n&ecirc;n xuống cấp.</p><p>Ở l&agrave;ng Tatewa, từ năm 1988 đ&atilde; thực hiện hỗ trợ chi ph&iacute; lợp lại m&aacute;i cho những ng&ocirc;i nh&agrave; lợp m&aacute;i tranh trong v&ugrave;ng Maewaza, những ng&ocirc;i nh&agrave; đậm n&eacute;t truyền thống đ&atilde; được tu sửa trở n&ecirc;n đẹp hơn với cảnh quan v&ugrave;ng l&acirc;n cận.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/2%287%29.jpg" /></p>

Lễ Hội Aizu
Sự kiện

Lễ Hội Aizu

<p>Lễ hội Aizu l&agrave; một trong những sự kiện m&ugrave;a thu lớn nhất ở v&ugrave;ng đất Aizu. Đặc trưng của lễ hội l&agrave; Aizu Hanko Gyoretsu, tiết mục diễu h&agrave;nh của c&aacute;c L&atilde;nh Ch&uacute;a Phong Kiến trong V&ugrave;ng Aizu. Dẫn đầu l&agrave; những người cầm cờ đại diện cho c&aacute;c gia tộc thừa kế c&aacute;c l&atilde;nh ch&uacute;a phong kiến ​​tại V&ugrave;ng Aizu. Buổi diễu h&agrave;nh c&oacute; sự g&oacute;p mặt của những người ho&aacute; trang th&agrave;nh c&aacute;c l&atilde;nh ch&uacute;a phong kiến ​​nổi tiếng như L&atilde;nh ch&uacute;a Uesugi, L&atilde;nh ch&uacute;a Hoshina v&agrave; L&atilde;nh ch&uacute;a Matsudaira v&agrave; mỗi l&atilde;nh ch&uacute;a c&oacute; một đo&agrave;n người c&oacute; quần &aacute;o với c&aacute;c c&ocirc;ng cụ biểu trưng ri&ecirc;ng. Mỗi năm, c&oacute; khoảng 500 người diễu h&agrave;nh qua trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Aizu trong một sự kiện t&aacute;i hiện lại thế giới samurai tuyệt vời n&agrave;y. Trước khi buổi diễu h&agrave;nh bắt đầu, lễ khởi động sẽ được tổ chức tại th&agrave;nh Tsuruga. Du kh&aacute;ch c&oacute; thể thưởng thức m&agrave;n m&uacute;a kiếm của c&aacute;c chiến binh Byakkotai v&agrave; tiết mục đấu kiếm được tr&igrave;nh diễn bởi c&aacute;c diễn vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp, tr&ecirc;n nền th&agrave;nh Tsuruga.</p>

Thung lũng Sông Natsui
Cảnh quan tự nhiên

Thung lũng Sông Natsui

<p>L&aacute; M&ugrave;a thu Thung lũng S&ocirc;ng Natsui k&eacute;o d&agrave;i 15km dọc theo Tuyến JR Banetsu East. V&agrave;o m&ugrave;a thu, đo&agrave;n t&agrave;u sẽ băng qua thung lũng với tốc độ chậm để h&agrave;nh kh&aacute;ch c&oacute; thể tận hưởng khung cảnh tuyệt vời từ cửa sổ. Khung cảnh tuyệt đẹp của những th&aacute;c nước v&agrave; d&ograve;ng suối trong vắt uốn kh&uacute;c qua những tảng đ&aacute; chắc chắn sẽ rất đ&aacute;ng xem.</p>

Sazae-do
Di tích lịch sử

Sazae-do

<p>Được nhắc tới trong cuốn Michelin Green Guide Sazae-do l&agrave; một ng&ocirc;i ch&ugrave;a Phật gi&aacute;o được x&acirc;y dựng v&agrave;o năm 1796. Kiến tr&uacute;c của n&oacute; c&oacute; h&igrave;nh dạng tương tự như vỏ của một chiếc mũ kh&ocirc;ng v&agrave;nh c&oacute; hai đầu nhọn (tiếng Nhật l&agrave; &lsquo;sazae&rsquo;) do đ&oacute; c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; &lsquo;Sazae-do&rsquo;. B&ecirc;n trong ng&ocirc;i đền c&oacute; một con dốc xoắn k&eacute;p, vốn sẽ khiến du kh&aacute;ch đến cầu nguyện kh&ocirc;ng gặp mặt những người đi ngược chiều lại. Hệ thống một chiều n&agrave;y khiến Sazae-do trở n&ecirc;n v&ocirc; c&ugrave;ng độc đ&aacute;o.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/2%283%29.jpg" /></p><p>Năm 1995, địa danh n&agrave;y được chỉ định l&agrave; T&agrave;i sản Văn h&oacute;a bậc Quốc gia, v&agrave; v&agrave;o năm ngo&aacute;i, ng&ocirc;i ch&ugrave;a đ&atilde; được liệt k&ecirc; trong cuốn Michelin Green Guide (1 sao, địa điểm th&uacute; vị để gh&eacute; thăm).</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/7%283%29.jpg" /></p><h3><strong>Li&ecirc;n kết hữu &iacute;ch</strong></h3><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/mt-iimoriyama/4">N&uacute;i Iimoriyama</a></p>

Top