404

404

PAGE NOT FOUND

Unfortunately the page you are looking for is not available.

Back to Home

Chỉ có ở Fukushima

Thành Tsuruga
Lịch sử & Văn hóa

Thành Tsuruga

<p>L&acirc;u đ&agrave;i Tsurugajo cho ph&eacute;p du kh&aacute;ch c&oacute; cơ hội trải nghiệm lịch sử, thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; truyền thống bằng cả năm gi&aacute;c quan.</p><p>Mặc d&ugrave; hầu hết được phục chế, những bức tường đ&aacute; của c&ocirc;ng vi&ecirc;n xung quanh vẫn c&ograve;n nguy&ecirc;n vẹn như ban đầu.</p><p>Năm 2010, lần đầu ti&ecirc;n kể từ khi được kh&ocirc;i phục lại từ năm 1965, l&acirc;u đ&agrave;i đ&atilde; trải qua qu&aacute; tr&igrave;nh phục hồi d&aacute;ng vẻ b&ecirc;n ngo&agrave;i. Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave;o năm 2011, những m&aacute;i ng&oacute;i đỏ tương tự m&agrave; Byakkotai đ&atilde; nh&igrave;n thấy (trong suốt Chiến tranh Boshin v&agrave; những ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng của Mạc phủ Tokugawa) giờ đ&acirc;y mọi người đ&atilde; c&oacute; thể ngắm nh&igrave;n ch&uacute;ng.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/22-01_DSC2548.jpg" /></p><p>L&acirc;u đ&agrave;i n&agrave;y l&agrave; một trong những th&agrave;nh tr&igrave; cuối c&ugrave;ng của samurai vẫn trung th&agrave;nh với Mạc phủ v&agrave; ng&agrave;y nay trở th&agrave;nh biểu tượng của l&ograve;ng dũng cảm v&agrave; l&ograve;ng trung th&agrave;nh.</p><p>Trong bảo t&agrave;ng của t&ograve;a l&acirc;u đ&agrave;i, những thanh kiếm v&agrave; &aacute;o gi&aacute;p của c&aacute;c l&atilde;nh ch&uacute;a qua nhiều thế hệ được trưng b&agrave;y. Du kh&aacute;ch c&oacute; thể xem một video s&acirc;n khấu sống động như thật m&ocirc; tả về lịch sử vĩ đại của Aizu.</p><p>Ngo&agrave;i bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; lịch sử xung quanh Tsurugajo, du kh&aacute;ch cũng c&oacute; thể cảm nhận được những đổi thay đ&atilde; xảy ra trong suốt bề d&agrave;y lịch sử nhờ v&agrave;o c&aacute;c th&ocirc;ng tin hấp dẫn m&agrave; bảo t&agrave;ng cung cấp về c&aacute;c bức tường của l&acirc;u đ&agrave;i.</p><p>Thật th&uacute; vị khi quan s&aacute;t kĩ Aizu từ tầng năm, giống như một l&atilde;nh ch&uacute;a phong kiến ​​đang chi&ecirc;m ngưỡng l&atilde;nh địa của anh ấy, địa điểm qua s&aacute;t n&agrave;y cho ph&eacute;p du kh&aacute;ch c&oacute; được g&oacute;c nh&igrave;n to&agrave;n cảnh của N&uacute;i Bandai v&agrave; N&uacute;i Iimoriyama.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/04_MG_3635.jpg" /></p><p>L&acirc;u đ&agrave;i cũng l&agrave; một địa điểm kh&ocirc;ng thể bỏ qua v&agrave;o m&ugrave;a xu&acirc;n khi c&oacute; khoảng 1.000 c&acirc;y anh đ&agrave;o nở rộ mang lại một m&agrave;n tr&igrave;nh diễn tuyệt đẹp trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n của to&agrave; l&acirc;u đ&agrave;i.</p><p>Khi bạn đang trong t&acirc;m thế nghỉ ngơi, h&atilde;y gh&eacute; thăm Ph&ograve;ng Tr&agrave; Rinkaku để thưởng thức tr&agrave; xanh matcha mới được chuẩn bị. Nh&agrave; tr&agrave; n&agrave;y trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n của Tsurugajo đ&oacute;ng một vai tr&ograve; quan trọng trong việc truyền b&aacute; nghệ thuật truyền thống tr&agrave; đạo v&agrave; n&oacute; đ&atilde; bị ph&aacute; hủy trong Thời kỳ Phục hưng Meiji, tr&agrave; đạo như được biết đến ở Nhật Bản c&oacute; thể đ&atilde; biến mất.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/11_MG_9141.jpg" /></p><p>L&acirc;u đ&agrave;i Tsurugajo thực sự l&agrave; một nơi m&agrave; du kh&aacute;ch ng&agrave;y nay c&oacute; thể lội ngược d&ograve;ng về qu&aacute; khứ v&agrave; đắm m&igrave;nh trong lịch sử.</p><h3><strong>Li&ecirc;n kết hữu &iacute;ch</strong></h3><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/aizu-painted-candle-festival/63">Lễ Hội Nến Aizu</a></p><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/aizu-festival/205">Lễ Hội Aizu</a></p><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/relaxing-tea-ceremony-at-tsurugajo-castle/89">Tr&agrave; đạo thư gi&atilde;n tại l&acirc;u đ&agrave;i Tsurugajo</a></p><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/kimono-experience-in-aizu-wakamatsu-city/102">Trải nghiệm Kimono ở Th&agrave;nh phố Aizu-Wakamatsu</a></p>

Lễ Hội Aizu
Sự kiện

Lễ Hội Aizu

<p>Lễ hội Aizu l&agrave; một trong những sự kiện m&ugrave;a thu lớn nhất ở v&ugrave;ng đất Aizu. Đặc trưng của lễ hội l&agrave; Aizu Hanko Gyoretsu, tiết mục diễu h&agrave;nh của c&aacute;c L&atilde;nh Ch&uacute;a Phong Kiến trong V&ugrave;ng Aizu. Dẫn đầu l&agrave; những người cầm cờ đại diện cho c&aacute;c gia tộc thừa kế c&aacute;c l&atilde;nh ch&uacute;a phong kiến ​​tại V&ugrave;ng Aizu. Buổi diễu h&agrave;nh c&oacute; sự g&oacute;p mặt của những người ho&aacute; trang th&agrave;nh c&aacute;c l&atilde;nh ch&uacute;a phong kiến ​​nổi tiếng như L&atilde;nh ch&uacute;a Uesugi, L&atilde;nh ch&uacute;a Hoshina v&agrave; L&atilde;nh ch&uacute;a Matsudaira v&agrave; mỗi l&atilde;nh ch&uacute;a c&oacute; một đo&agrave;n người c&oacute; quần &aacute;o với c&aacute;c c&ocirc;ng cụ biểu trưng ri&ecirc;ng. Mỗi năm, c&oacute; khoảng 500 người diễu h&agrave;nh qua trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Aizu trong một sự kiện t&aacute;i hiện lại thế giới samurai tuyệt vời n&agrave;y. Trước khi buổi diễu h&agrave;nh bắt đầu, lễ khởi động sẽ được tổ chức tại th&agrave;nh Tsuruga. Du kh&aacute;ch c&oacute; thể thưởng thức m&agrave;n m&uacute;a kiếm của c&aacute;c chiến binh Byakkotai v&agrave; tiết mục đấu kiếm được tr&igrave;nh diễn bởi c&aacute;c diễn vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp, tr&ecirc;n nền th&agrave;nh Tsuruga.</p>

Lễ Hội Tuyết Ouchi-juku
Sự kiện

Lễ Hội Tuyết Ouchi-juku

<p>Những d&atilde;y nh&agrave; lợp m&aacute;i tranh của Ouchi-juku tạo n&ecirc;n một khung cảnh n&ocirc;ng th&ocirc;n được bảo tồn từ Thời Edo. Lễ Hội Tuyết Ouchi-juku diễn ra v&agrave;o th&aacute;ng Hai hằng năm. Những b&ocirc;ng tuyết trắng rực rỡ rơi xuống v&agrave; dần t&iacute;ch tụ. Những ngọn nến đem lại &aacute;nh s&aacute;ng từ những lồng đ&egrave;n tuyết, phủ lấy thị trấn bưu điện cũ trong &aacute;nh s&aacute;ng ấm &aacute;p.</p>

Kyu Horikiri-tei
Lịch sử & Văn hóa

Kyu Horikiri-tei

<p>Kyu Horikiri-tei l&agrave; khu đất mang đậm t&iacute;nh lịch sử. Được x&acirc;y dựng v&agrave;o năm 1775, nơi đ&acirc;y được x&acirc;y dựng đ&atilde; li&ecirc;n tục kể từ Thời kỳ Edo bởi những n&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; thương gia gi&agrave;u c&oacute;. Khu nghỉ dưỡng bao gồm những căn nh&agrave; kho lớn v&agrave; l&acirc;u đời nhất, được gọi l&agrave; Jukken Kura, cũng như một ng&ocirc;i nh&agrave; trang vi&ecirc;n truyền thống Nhật Bản.</p><p>Trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n c&oacute; khu bồn tắm ch&acirc;n. Bạn c&oacute; thể thư gi&atilde;n với &ldquo;kakenagashi&rdquo; (d&ograve;ng nước li&ecirc;n tục chảy) trong l&uacute;c nh&igrave;n ngắm khu vườn xinh đẹp. Người d&ugrave;ng xe lăn cũng c&oacute; thể sử dụng hoạt động giải tr&iacute; n&agrave;y. Nhằm thể hiện l&ograve;ng hiếu kh&aacute;ch của người Nhật Bản, địa điểm n&agrave;y cung cấp hướng dẫn vi&ecirc;n t&igrave;nh nguyện. Những bạn hướng dẫn vi&ecirc;n n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; chuy&ecirc;n gia trong lĩnh vực lịch sử của Kyu Horikiri-tei, m&agrave; c&ograve;n am hiểu về lịch sử Iizaka v&agrave; c&aacute;c phong tục địa phương. Họ c&oacute; thể hướng dẫn bạn th&ocirc;ng qua c&aacute;c địa điểm tham quan.</p><p><img alt="" src="/img/edit/images/6%2814%29.jpg" /></p><h3><strong>Li&ecirc;n kết hữu &iacute;ch</strong></h3><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/iizaka-onsen/30">Suối Nước N&oacute;ng Iizaka Onsen</a></p><p><a href="https://fukushima.travel/vn/destination/iizaka-kenka-matsuri-iizaka-fighting-festival/207">Lễ hội Đấu vật Iizaka</a></p>

Top